Project Spijker en Schardauw

In 2020 wordt een architectuurwedstrijd gehouden. De opdracht is om de site volledig te slopen en een nieuw project te realiseren.
Pas na 2020 zal de omvang van het project en het uitzicht bekend zijn. De aanvang van de werken is nog niet duidelijk. 

klik hier om de Videovoorstelling project Spijker en Schardauw te bekijken. Voorbereiding en planning project Spijker & Schardauw

Project Spijker & Schardauw (geraamde kostprijs: 30 miljoen EURO)

 • September 2017: Opstart patrimoniumanalyse EGEH ter bepaling van toekomstige investeringsprojecten.
 • Maart 2018: Goedkeuring projectdefinitie Spijker & Schardauw door de Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp. (investeringsplan EGEH)
 • April – mei 2018: Voorbereiding wedstrijd ter aanduiding van team voor de opmaak van een stedenbouwkundige voorstudie  i.s.m. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. (VMSW)
 • Juni 2018: De uitvoering voor de stedenbouwkundige voorstudie wordt na een architectuurwedstrijd met de gemeente Kuurne & de VMSW toegewezen aan Stéphane Beel Architects. (SBA Gent)
 • September 2018 ‐ maart 2019: Opstart stuurgroep stedenbouwkundige voorstudie met gemeente, VMSW, EGEH en SBA Gent. (7-tal maandelijkse bijeenkomsten)
 • April 2019: Finalisering stedenbouwkundige voorstudie door SBA Gent.     

               BESTAANDE SITUATIE                          STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE

                153 wooneenheden                                         155 à 170 wooneenheden

                50,6 % Bebouwde oppervlakte                        28,9 % Bebouwde oppervlakte

                91 woningen/hectare                                       92 à 97 woningen/hectare

                                                                                        GEFASEERDE realisatie (4 fases)

 • Mei 2019: Goedkeuring stedenbouwkundige voorstudie door gemeente Kuurne, RvB EGEH en VMSW.
 • Najaar 2019: Communicatiefase ter verbreding van het brede draagvlak in de gemeente.
 • Februari 2020: Publicatie ‘bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als ontwerp ‘aanduiden ontwerpteam Spijker & Schardauw’ (1ste fase) – uiterlijk datum voor kandidaten. 
 • 15 maart 2020: EGEH heeft 12 kandidaturen ontvangen.
 • 22 april 2020: Samenkomst beoordelingscommissie voor de selectie van 5 kandidaten (op grond van referentiedossiers) – advies aan de Raad van Bestuur van EGEH
 • 5 mei 2020: Beslissing Raad van Bestuur Eigen Gift Eigen Hulp ter bepaling van de 5 kandidaten die weerhouden worden voor de tweede fase.
 • Mei 2020 – 1 september 2020: Voorbereiding en indiening van de voorstudie door de 5 weerhouden ontwerpbureaus.
 • 17 september 2020: Bijeenkomst beoordelingscommissie 2de fase voor de opmaak advies aan de Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp ter aanduiding van een ontwerpteam. 
 • 6 oktober 2020: Beslissing Raad van Bestuur ter aanstelling van één ontwerpteam voor het project Spijker & Schardauw.
 • 8 januari 2021: Opstart stuurgroep Spijker en Schardauw ter opmaak van een definitief ontwerp met vertegenwoordigers van de gemeente, VMSW, EGEH en SBA Gent.
 • Verdere timing project (2021-2023):
  • Voorbereiding projectontwerp door aangeduid ontwerpteam in samenwerking met de stuurgroep (samenkomst zeswekelijks). Vooropgestelde timing:
  • 25 juni 2021: voorbereiding voorontwerp fase I S&S en indiening programmatieaanvraag ter bespreking project S&S fase I BECO MJP 26/10/2021.
  • Oktober 2021: goedkeuring project S&S door de VMSW (project staat op de meerjarenplanning).
  • 18 november 2021: informatie- en buurtvergadering over project S&S door SBA Gent/EGEH.
  • December 2021: plenaire vergadering met EGEH, VMSW, gemeente, nutsmaatschappijen en SBA in het kader van het infrastructuurdossier (aanleg publieke ruimte en meer groen)
  • Voorjaar 2022: opstart project- en stuurgroep ter voorbereiding basisaanbestding project S&S in het kader van de BECO oktober 2022.
  • Streefdoel opstart bouwwerken fase I project S&S: voor zomerverlof 2023.