Voorstelling project Design and Build (Kasteelwijk)

Eigen gift Eigen Hulp zal in de Kasteelwijk een vervangingsbouw- en verdichtingsproject realiseren. Het project zal in 4 fasen verlopen.

Volgende woningen worden gerealiseerd:

 • 10 rolstoeltoegankelijke wooneenheden met 1 slaapkamer
 • 78 wooneenheden met 2- 3 -4 slaapkamers


Project Design and Build (geraamde kostprijs: 17 miljoen EURO)

 • September 2017: Opstart patrimoniumanalyse EGEH ter bepaling van toekomstige investeringsprojecten.
 • December 2017:  Onderzoek voeren of de woningen Nieuwenhuyse 38 en 40 in aanmerking komen voor de Design and Build-procedure van de VMSW.
 • Januari 2018: Rondgang in de gezinswoningen in Nieuwenhuyse, Vlasbloemstraat en Kasteelstraat door de directeur van Eigen Gift Eigen Hulp en architect Piet Sileghem. Daar ontstaat het idee om een globale visie te ontwikkelen op de woningen en een traject vervangings- en vernieuwbouw op te starten.
 • Februari 2018: Eerste schetsontwerp door P. Sileghem D&B-project voor de Kasteelwijk. (gefaseerde aanpak)
 • 5 maart 2018: Afsluiting van de contracten met de VMSW voor de opstart van de Design and Build-procedure.
 • Mei 2018:  De Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen hulp keurt de aankoop van de grond in de Kasteelstraat goed. Deze grond wordt aangekocht van de VMSW (in het kader van de sociale last, cf. grond- en pandendecreet). De aankoopaktes worden verleden op 23 november 2018.
 • Juli 2018-september 2018: voorbereidende gesprekken met de VMSW, de aannemer Damman NV en architect P. Silighem ter voorbereiding van het project Design en Build fase I en opstart voorbereidende studies (toezichthoudend architect, verkavelingswijziging, opmetingsplan, asbestinventaris, enz;)
 • Oktober 2018: Aanmelding van het project op het portaal van de VMSW.
 • 25 oktober 2018: Informatie- en bewonersvergadering in het Dienstencentrum van TGB voor de huurders van de Kasteelwijk die betrokken zijn bij het Design and Buidproject.
 • December 2018: Voorontwerp Design and Build fase I wordt bezorgd aan de VMSW via het documentenportaal.
 • Januari 2019: Overleg tussen gemeente, EGEH en architect P. Sileghem waarbij de gemeente vraagt grote gezinswoningen op te nemen in het ontwerp. EGEH laat de realisatie van 2 grote gezinswoningen opnemen in het ontwerp Design and Build fase II.
 • Maart-april 2019: Bespreking van het project Design and Build met de gemeente en bespreking op het Lokaal Woonoverleg op 19 april 2019. Het LWO formuleert een gunstig advies op het project Design and Build voor de 4 fases (positieve lokale woontoets). EGEH verricht een programmatieaanvraag bij de VMSW waardoor het project wordt opgenomen op de meerjarenplanning.
 • Mei 2019: opstart van de voorbereiding van de verhuisbewegingen door een samenwerking tussen de Dienst huurders van EGEH en de lokale wooncoördinator van Kuurne.
 • Juni 2019: het project Design and Build fase I krijgt een positief advies van de Beoordelingscommissie en komt formeel op de meerjarenplanning te staan.
 • Juli 2019: Eigen Gift Eigen Hulp krijgt een positieve omgevingsvergunning van de gemeente Kuurne en dient eind augustus 2019 alle documenten in voor een bespreking van Design and Build fase I voor de BECO van 22 oktober 2019.
 • Oktober 2019: Opstart voorbereidend overleg fase II D&B fase II. (voorontwerp, opmetingsplannen)
 • 22 oktober 2019: Gunstig advies Design and Build fase I van de BECO VMSW Korte termijn.
 • Januari 2020: De Raad van Bestuur besteld de werken van D&B fase I bij aannemer Damman NV. De opdracht van toezichthoudend architect werd door de Raad van Bestuur toegewezen aan architect P. Schneider uit Zwevegem.
 • Eind februari 2020: Opstart van de bouw van 5 duowoningen (10 eenheden) in de Kasteelstraat en Nieuwenhuyse 38 en 40. Opleveringsdatum D&B fase I: juli 2021.
 • April 2020: Overleg over het voorontwerp D&B fase II met de stedenbouwkundige dienst van Kuurne.
 • Mei-juni 2020:  Finalisering van het voorontwerp Design and Build fase II ter bespreking op de BECO van de VMSW 20 oktober 2020 Meerjarenplanning.
 • Oktober 2020: Bespreking van D&B fase II op de BECO VMSW Meerjarenplanning.
 • November 2020: Voorbereiding infrastructuurdossier D&B fase II (opnieuw aanleggen voetpaden en groenzones).
 • 30 december 2020: Indienen bouwaanvraag D&B fase II.
 • Voorjaar 2021: Opmaak basisaanbesteding D&B fase II en indienen uiterlijk 24 maart 2021 ter goedkeuring BECO juni 2021.
 • 22 juni 2021: Bespreking van D&B fase II op de BECO VMSW Korte termijnplanning. De BECO keurt het project goed en het project D&B fase II komt op de korte termijnplanning te staan.
 • Augustus 2021: Opstart werken nutsmaatschappijen in Nieuwenhuyse (ondergronds brengen nutsleidingen en tijdelijk herstel voetpaden).
 • Begin oktober 2021:  Oplevering D&B fase I (3 duowoningen Kasteelstraat en 2 duowoningen Nieuwenhuyse 38 en 40). Na oplevering: opstart schilderwerken 10 woningen D&B fase I
 • Raad van Bestuur 12 oktober 2021: bestelling van de werken D&B fase II bij de aannemer.
 • November 2021: Verhuisbeweging van de huurders van de te slopen woningen D&B fase II naar de nieuwe wonignen D&B fase I en de Kattestraat.
 • December 2021: opstart van D&B fase 2 (vervangingsbouw van 13 naar 22 woningen) met de sloop van 13 woningen in Nieuwenhuyse (oplevering project zomerverlof 2023).
 • Januari 2022: opstart voorbereiding ontwerp bouw D&B fase III en opmaak ontwerp infrastructuur.


Timing project Design and Build Kasteelwijk

 

Fase I

Adressen Sloop

Opstart

  Oplevering

 Verhuis

Fase I

 • Nieuwenhuyse: 38 & 40                            (2)

Maart 2020

  Juli 2021

 Sept. 2021

Fase 2

 • Nieuwenhuyse: 14 -  16 – 18 - 20 – 22 – 23 – 25 -

                 26 – 27 – 28 – 29 – 30 - 32                         (13)

Oktober 2021

  Maart 2023

  April 2023

Fase 3

 • Nieuwenhuyse: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 –

                 13 – 15 – 17 – 19

 • Kasteelstraat: 33 – 35 -37 – 39 – 41 – 43 –

                  45 – 47                                                          (20)

April 2023

  September   2023

  Oktober 2024

Fase 4

 • Vlasbloemstraat: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

                  10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18               (16)

November 2024

  April 2026

  Mei 2026